Ізтұрганова Жайна Аманжанқызы

 

Туган күні (күні, айы, жылы)
Дата рождения

01.02.1971ж
01.02.1971г.

Туған жері
Место рождения

Маңғыстау облысы, Маңгыстау ауданы
Мангистауская область,Мангистауский район

Ұлты
Национальность

Қазақ
казашка

Білімі
Образование

Жоғары
Высшее

Оқу орнын бітірген жылы жэне онын атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

1989-1991 ж/г.
1999-2004 ж/г.

Орал педагогикалық училищесі «Бастауыш сынып мұғалімі» Ш.Есенов атындагы АктМУ
Уральское педагогическое училище по специальности «Учитель начальных классов» Актауский государственный университет им Ш.Есенова

Арнаулы-орта
Средне-специальное
Жогары
высшее

Мамандығы бойынша біліктілігі Квалификация по специальности

Бастауыш сынып мұғалімі

Қазак тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Учитель начальных классов
Учитель казахского языка и литературыШетел тілдерін және ТМД халықтарының тілдерін білуі
Владение иностранными языками и языками народов СНГ

Орыс тілі және ағылшын тілін сөздікпен
Русский и англиский со словаром

Ғылыми дәрежесі. ғылыми атағы Ученая степень, ученое звание


Мемлекеттік наградалары. кұрметті атактары
Государственные награды.почетные звания

Қалалық білім бөлімінің Мақтау қағаздары Похвальные письма городского отдела образования

Облыстық білім басқармасынын Кұрмет грамотасы. Ақтау қаласы экімінің Алгыс хаты Почетная грамота областного управления образования, благодарственное письмо акима города Актау

Маңгыстау облысы әкімініц Алғыс хаты,
Тәуелсіздіктің 20жылдығына орай НұрОтан ХДП Алғыс хаты, Тәуелсіздіктің 20жылдық медалі Благодарственное письмо акима Мангистауской области в честь 20летия Независмости Казахстана. Благодарственное письмо НДП «Нур Отан», медалью в честь 20-летия РК

Дипломатиялык дэрежесі
Дипломатический ранг


Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шені
Воинское, специальное звание, классный чин


Сыбайлас жемкорлык кұкық бұзушылык жасағаны үшін тәртіптік жазалар берілгені туралы мэлімет Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения


Арнайы тексеру
нәтижелері
Результаты
специальной проверки


Аттестацияньщ күні жэне нәтижелері Дата и результаты аттестации


Мемлекеттік қызметшінің ант берген күні
Дата принесения присяги
государственным служащим


Қайта даярлау курстарын. біліктілікті арттыру семинарларын өту кун
Дата проходжения курсов переподготовки семинаров повышения квалификации

05-09.11.2007ж "Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей" Дарын РГПО.
23.06-04.07.2008ж "12-жылдык білім жүйесіндегі білім сапасын багалаудың Ұлттык жүйесі"№0077440. ББЖКБАРИ. 26-28.05. 2009 ж "Үшөлшемді эдістемелік жүйесі" МАНПО академии Ж.А. Караев. №081040018554. Алматы каласы. 20-29.12.201 Ож "Дарынды балалармен жұмыс: ғылыми жоба дайындау жолдары" №0013124. ОблБАИ. 24-29.01. 2011 ж "Өзін - өзі тану" пәнінен бастауыш сынып окушыларына рухани -адамгершілік білім берудің негіздері". №0013578. ОблБАИ. 13-15.04. 2011ж "Халықаралық сапа контекстінде мектепті басқару" №000403. ББЖКБАРИ.
05-09.11.2007г. "Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей" Дарын РҒПО. 23.06-04.07.2008ж " 12-жылдық білім жүйесіндегі білім сапасын бағалаудың Ұлттық жүйесі"№0077440. ББЖКБАРИ.
26-28.05. 2009 г "Үшөлшемді әдістемелік жүйесі" МАНПО академигі Ж.А. Караев. №081040018554. Алматы қаласы.
20-29.12.2010г "Дарынды балалармен
жұмыс: ғылыми жоба дайындау жолдары"
№0013124. ОблБАИ.
24-29.01. 2011 ж "Өзін - өзі тану" пәнінен
бастауыш сынып оқушыларына рухани -
адамгершілік білім берудің негіздері".
№0013578. ОблБАИ.
13-15.04. 2011г. "Халықаралық сапа
контекстінде мектепті баскару" №000403.
ББЖКБАРИ

Әкімшілік сыбайлас жемкорлык кұкық бұзушылык жасағаны үшін: -соңғы 12 айдың ішінде орындалган (салынған күні)
-осы уакытка дейін орындалмаған әкімшілік жаза берілгені туралы мэлімет
Сведения о наложении за совершение коррупционного правонарушения административного взыскания, которое:
-испольнено в течение последних 12 месяцев (дата наложения)
-не исполнено до настоящего времени


II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Датасы Дата

Қызметі, жұмыс орны. үйымнын орналасқан жері Должность, место работы, местонахождение организации

Қабылданған приема

Босатылған увольнения


1991ж

1998ж

Шайыр орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі Учитель начальных классов средней школы Шайыр

1998*

2004 ж

Ақтау каласы. №6 орта мектеп, Бастауыш сынып мұгалімі, Мектеп психологі
Учитель начальных классов средней школы №6 г.Актау. Психолог школы

2004ж

2011 ж

Актау каласы, «№8 жалпы білім беру орта мектебі»,
Директордың оку ісі жөніндегі орынбасары.
Средняя школа №8 г.Актау заместитель директора по учебно-воспитательной работе

06.2011 жьлдан с 06.2011 по


Актау каласы, «№8 жалпы білім беру орта мектебі». директор
Директор «Общеобразовательная средняя школа №8» г.Актау

 

 

Білім көтеру мерзімі  Соңғы бес жыл ( 2013, 2014, 2015,2016, 2017 жылдар). Мыс.: (12 – 22.02.2013 ж. «Тақырып» сертификат №  ОблБАЙ немесе Рес- ка): 

03-04.04.2013ж. "Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс саласында басшылық құрамның біліктілігін арттыру" №0791. МЧС.14.12.2013ж "Менеджмент в образовании: как управлять современной школой"№092 АО "ФА" 27.07.2013ж "Электрондық үкімет және электрондық қызметтер" №49688. ҰАТ АҚ. 31.03 - 08.04.2014ж "Білім берудің жаңа технологиясы" Республ. 07 -12.01.2013ж. "Оқу мен Жазу арқылы  Сын Тұрғысынан Ойлауды Дамыту"№042300 Республ. 05.04.2014ж"Педагогтің функционалдық сауаттылығының көрсеткіші-жоспарлау негізі"ОблБАЙ.30.09-06.06.2014ж. "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Б.б ҚР ж.б.б ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша" №000106.ПШО. Астана.  06-18.04.2015ж "Өзін-өзі тану пәнін оқытудың ғылыми -әдістемелік  негіздері" №0097049 Өрлеу 18-22.05. 2015 ж "Өзін - өзі тану" рухани - адамгершілік білім беру бағдарламасының ғылыми -әдістемелік негіздері". №0395762 Алматы. 04-15.07.2016ж"Білім мазмұнын жаңарту жағдайында орта білім беру ұйымдарының педагогикалық менеджменті"№0101118"Өрлеу".  01 - 04.11.2016ж "Концепция самопознания на основе общечеловеческих ценности" "Бөбек" Алматы.

 

Марапатталу:

2013 ж «Өрлеу» БАҰО» «Алғыс хатпен» марапатталды.2013ж  МОФ «Тенгри» «Алғыс хатымен» марапатталды. 2014ж Қалалық кәсіподақ ұйымының "Мадақтамамен"  марапатталды. 2014ж Облыстық басқарма басшысынан "Құрмет грамотасымен" марапатталды.2015ж.  Қалалық кәсіподақ ұйымының "Жеңістің 70 жылдығы мерейтойына Диплом мен марапатталды."2015ж  Облыстық кәсіподақ ұйымының "Мадақтамамен"  марапатталды. 2015ж Республикалық кәсіподақ ұйымының "Құрмет грамотасымен"  марапатталды.

 

Соңғы 3 жылдағы:

2015ж "Отбасы тәрбиесінің жасөспірім өміріндегі психологиялық ерекшеліктері" қалалық семинарда "Отбасы тәрбиесіндегі Абай қара сөздерінің алар орны" тақырыбында БАЯНДАМА оқыды.2015ж Қалалық тамыз кеңесінде  "Білім беру мазмұнын жаңарту аясында педагогтың кәсіби қалыптасу моделін жүзеге асыру" тақырыбында БАЯНДАМА оқыды.2016ж "Өзін-өзі тану пәнін оқытуды ұйымдастыру" мектеп басшыларына арналған облыстық семинарда "Рихани адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдықтары" тақырыбында БАЯНДАМА оқыды. 2016ж қалалық "Үздік  мектеп  директоры"  ІІ орын  Дипломмен марапатталды.

  

Соңғы жаңалықтар

Суретші қыздарымыздың жеңісі

Сарғұлова Ақбота мен Елеусіз Ақбота конкурстың республикалық кезеңіне жолдама алды.  ...

06 сәуір 2021
Дәулет Әлия Азия чемпионатына жолдама алды

24-28 аралыгында Тараз каласында откен Еркін жане әйелдер куресінен 2004-2005 жылы туылған жасөспірімде ...

31 наурыз 2021
ХАБАРЛАНДЫРУ

1-сыныпқа қабылдау басталатынын хабарлаймыз.  ...

26 наурыз 2021
ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ҚЫЗЫҚТЫ ТӘСІЛІ

«Графикалық органайзерлер арқылы тиімді оқыту» тақырыбындағы семинарды директордың бейінді істе ...

25 наурыз 2021